Đại số tuyến tính


Chương I. Định thức

Trình bày định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp  cơ  bản  tính  định  thức.  Đó là một  phương tiện  để  nghiên cứu không gian vectơ và lý thuyết hệ phương trình tuyến tính.

Chương II. Không gian véc tơ

Chương III. Ánh xạ tuyến tính

Chương II và chương III. Nghiên cứu không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy – ánh xạ tuyến tính. Nó là cơ sở của Đại số tuyến tính. Nó giúp cho việc hoàn thiện lý thuyết hệ phương trình tuyến tính.

Chương  IV. Hệ phương trình tuyến tính

Hệ  phương  trình  tuyến  tính.  Đó  là  một  trong  những hướng  mở  rộng  của  phương  trình  được  học  ở  trường  phổ  thông.  Với chương này, lý thuyết hệ phương trình tuyến tính được coi là hoàn thiện.

Chương  V. Ma trận

Nghiên  cứu  ma  trận  và  mối  liên  hệ  giữa  ma  trận  với không gian vectơ. Nhờ nó mà các ánh xạ tuyến tính được nghiên cứu sâu sắc hơn.

Chương VI. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

Nghiên cứu dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong Đại số  tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Hình học, Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng.

Advertisements
%d bloggers like this: