Phương pháp tính


Phương pháp số  hay đôi khi còn được gọi là Phương pháp tính, Toán học tính toán hoặc Giải tích số là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải gần đúng các bài toán bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng dưới dạng số. Nói gọn hơn, phương pháp số như bản thân tên gọi của nó, có nghĩa là phương pháp giải các bài toán bằng những con số cụ thể.

Chương 1. Số xấp xỉ và sai số

Sau khi nghiên cứu chương 1, yêu cầu sinh viên: Hiểu được Phương Pháp Số là gì, vai trò và tầm quan trọng của Phương pháp số. Hiểu được sai số tuyệt đối và sai số tương đối. Nắm được cách viết số xấp xỉ. Nắm được các qui tắc tính sai số. Hiểu và biết cách đánh giá sai số tính toán và sai số phương pháp .

Chương 2. Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

Sau khi nghiên cứu chương 2, yêu cầu sinh viên: Hiểu và nắm được các phương pháp tìm nghiệm đúng, nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình tuyến tính. Biết cách ứng dụng các phương pháp trên vào việc tính định thức của ma trận, tìm ma trận nghịch đảo, giải quyết các bài toán thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp

Chương 3. Phép nội suy và hồi suy

Sau khi học xong chương 3, yêu cầu sinh viên: Hiểu được thế nào là bài toán nội suy và hồi quy. Nắm được các phương pháp nội suy đa thức, biết cách tìm các đa thức nội suy theo các phương pháp đó. Biết được khớp đường cong – Nội suy Spline là gì? Nắm và giải được các bài toán bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

Chương 4. Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

Sau khi học xong chương 4, yêu cầu sinh viên: Hiểu được thế nào là nghiệm và khoảng phân ly nghiệm. Nắm được một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Biết vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.

Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Sau khi học xong chương 5, yêu cầu sinh viên: Hiểu và nắm được thế nào là bài toán tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định. Nắm được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng đạo hàm cho một hàm bất kỳ. Nắm được các phương pháp tính gần đúng tích phân xác định, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng tích phấn xác định của một hàm bất kỳ. Biết cách áp dụng các phương pháp tính gần đúng trên vào việc giải các bài toán ngoài thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

Chương 6. Giải gần đúng phương trình vi phân thường  

Sau khi học xong chương 6, yêu cầu sinh viên: Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của bài toán giải gần đúng phương trình vi phân. Nắm được các phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân. Biết cách áp dụng các phương pháp trên vào việc giải quyết các bài toán thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

Advertisements

3 phản hồi

  1. Hi anh Dang, em muon hoi 2 phuong phap viet bang tieng anh la Local Approximation va Orthogonal Polynomials, anh co tai lieu nao ve hai phuong phap nay bang tieng Viet/tieng Anh khong a? Hoac anh co the huong dan cho em ten mot tai lieu nao do (tieng Viet hoac tieng anh) de em tu tim hieu. Em cam on anh nhieu.

  2. thay cho em hoi xem diem thi khoa 51 o dau ah?

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: